top of page

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Fotofun je technické zariadenie pre zdieľanie fotosnímkov na sociálnych sietiach a ich okamžitú tlač.

 2. Prenájom Fotofunu je služba poskytovaná Dodávateľom na základe objednávky Objednávateľovi.

 3. Rozsah poskytnutej služby:

  • Prenájom zariadenia FOTOFUN na dohodnutý čas na dohodnutom mieste,

  • Grafické práce pri príprave dizajnu fotografií,

  • Prenájom fotografického pozadia,

  • Okamžitá tlač fotografií bez obmedzenia počtu resp. podľa dohody, počas prenájmu,

  • Neobmedzené zdieľanie na sociálnych sietiach, ak to dané/miestne technické podmienky umožňujú, resp. off-line s následným odoslaním.

  • Prenájom rekvizít podľa dohody a ponuky Dodávateľa,

  • Sprístupnenie fotografií v digitálnej podobe pre náhľad a stiahnutie chránené heslom, 

  • Obsluha zariadenia,

  • Možnosť dotlače fotografií podľa dohody.

 4. Zmluvnými stranami pri službe prenájmu zariadenia Fotofun (ďalej len Služby) sú:

  • Dodávateľ – Ing. Jozef Tesár - Fotofun, 04011 Košice, IČO: 32469390, DIČ: 1025641298,

   Číslo účtu: SK24 8360 5207 0042 0611 5194 SWIFT: BREXSKBX

  • Objednávateľ - fyzické osoby, alebo právnické osoby.

 5. Dopyt na poskytnutie Služby môže uplatniť klient prostredníctvom internetu cez webovú stránku, emailom alebo telefonicky uvedením základných údajov najmä kontakt, dátum akcie, miesto akcie.

 6. Ak to kapacita Dodávateľa umožňuje, potvrdí klientovi poskytnutie Služby podľa jeho Požiadaviek zaslaním Cenovej ponuky.

 7. Klient potvrdí súhlas s Cenovou ponukou objednaním Služby.

 8. Dodávateľ na základe objednávky vystaví a doručí Objednávateľovi zálohovú faktúru, ktorá obsahuje Zálohu a Rezervačný poplatok.

 9. Samotná rezervácia termínu prebehne po zaplatení zálohovej faktúry vo výške uvedenej v Cenovej ponuke. Ak sa viac klientov dopytuje na rovnaký termín, rezervácia prebehne v prospech toho klienta, ktorý skôr uhradí zálohovú faktúru. Zaplatením zálohovej faktúry Objednávateľ súhlasí so VOP.

 10. Dodávateľ, po prijatí úhrady zálohovej faktúry, písomne potvrdí záväznosť objednávky Objednávateľovi.

 11. Splatnosť zostatku ceny Služby je v tri dni pred dohodnutým poskytnutím Služby, alebo podľa dohody.

 12. Platba za Služby je možná v hotovosti alebo prevodom na účet.

 13. Potvrdené poskytnutie Služby je Objednávateľ oprávnený jednostranne zrušiť za týchto podmienok:

  • Rezervačný poplatok je nevratný,

  • čiastka Zálohy bude znížená o preukázatelne vynaložené náklady spojené s prípravou akcie,

  • ak potvrdenú službu jednostranne zruší Objednávateľ najneskôr 30 dní pred dohodnutým termínom poskytnutia služby, bude objednávateľovi vrátený zbytok Zálohy (suma zo zálohovej faktúry znížená o rezervačný poplatok a vynaložené náklady),

  • ak potvrdenú službu jednostranne zruší Objednávateľ neskôr ako 30 dní pred dohodnutým termínom poskytnutia služby, bude objednávateľovi vrátené 50% Zálohy (suma zo zálohovej faktúry znížená o rezervačný poplatok, 50% Zálohy a vynaložené náklady).

  • ak je potvrdená služba zrušená v dôsledku vyššej moci (napr. v dôsledku nariadení vlády SR, opatrení úradov verejného zdravotníctva a pod.), bude objednávateľovi vrátená Záloha a Rezervačný poplatok znížený o vynaložené náklady.

  • Rezervačný poplatok činí 20€ zálohovej faktúry (príklad: ak zálohová faktúra je 60€, rezervačný poplatok je 20€ a samotná záloha je 40€).

 14. Objednávateľ zabezpečí v mieste poskytnutia služby voľný priestor o ploche minimálne 3x3 m s výškou minimálne 2,30 m vrátane elektrického napájania 230V a stolíka pre rekvizity, ak sa nedohodne inak.

 15. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

 16. Osobné údaje Objednávateľa sú spracovávané a uchovávané v zmysle zákona o Ochrane osobných údajov.

 17. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služby, nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2020.

 

 

V Košiciach 1.10.2020                                                                                                               FOTOFUN

bottom of page